Машина за лазерен разкрой

Машина за лазерен разкрой

Машина за лазерен разкрой Рязане на листови материали чрез фибро лазер Изработваме детайли или цялостни изделия по задания на клиента. Разполагаме с CNC машина за лазерно рязане с фиброоптичен източник с мощност 2000W. Машината ни има следните възможности: Максимален...

Проект „Работата – сигурна и безопасна“

Проект „Работата – сигурна и безопасна“

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1045 „Работата – сигурна и безопасна“ Основна цел на проекта е да подобри работната среда в ‚ЕЛСТАРТ“ ООД , чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд и въвеждане на по-ефективни и гъвкави форми на заетост. Специфични цели:...